„Kameň, ktorý stavitelia zavrhli, stal sa kameňom základným“ (Mt 21, 42)

Svätá Mária Magdaléna / Životy svätých

Myronosica, apoštolom rovná Mária Magdaléna, pochádzala z neveľkého galilejského mestečka Magdaly, rozprestierajúceho sa na brehu Genezaretského jazera, medzi Kafarnaumom a Teberiadou. Svätá Mária Magdaléna bola posadnutá siedmimi démonmi (Lk. 8,2). Príčiny tohto nešťastia nie sú známe. No Sväté Evanjelium i otcovia Cirkvi Christovej učia, že takéto veľmi ťažké súženia Boh dopúšťa preto, aby sa ukázali skutky Božie. A Hospodin Isus Christos zjavil slávu Božiu: ukázal veľký zázrak vyliečenia Márie Magdalény, osvietil jej um, pritiahol ku viere a večnému spaseniu. Od tej chvíle až do konca duša Márie Magdalény bola vďačná a oddaná svojmu Záchrancovi a všade Ho nasledovala. Hlboko veriaca a oddane ľúbiaca Mária učila sa u Christa tajomstvám Božieho Kráľovstva a slúžila mu svojím majetkom (Lk. 8,3; Mk. 15,40-41).

Ona neopustila Hospodina potom, ako Ho židia zajali, keď začala kolísať viera v Neho najbližších učeníkom. Ona stála pod krížom spolu s Presvätou Matkou i apoštolom Jánom Bohoslovom, prežívajúc utrpenie Božského Učiteľa a žiaľ Bohorodičky. Svätá Mária Magdaléna sprevádzala prečisté telo Hospodina Isusa Christa pri prenesení do hrobu v sade svätého Jozefa Arimatejského i bola pri Jeho položení do hrobu (Mt. 27,61; Mk. 15,47). Slúžiac Hospodinovi počas Jeho pozemského života, chcela Mu poslúžiť i po smrti, vzdajúc úctu Jeho telu, pomazaním podľa tradície myrom a vonnými masťami (Lk. 23,56).

V prvý deň týždňa Mária Magdaléna prichádza ku hrobu zavčasu, keď bola ešte tma a vidí, že kameň je odvalený od hrobu. Preto beží a prichádza k Šimonovi Petrovi i druhému učeníkovi, ktorého Isus miloval a hovorí im: uniesli Hospodina a nevieme, kde Ho položili (Jn. 20,1-2). Apoštoli Peter a Ján sa poponáhľali k hrobu a presvedčili sa, že je prázdny. Telo Isusa tam nebolo, plachty, v ktorých bol zavinutý ležali oddelene od šatky, ktorá pokrývala Jeho hlavu. Smutní učeníci sa vracali späť. A Mária stála pri hrobe a plakala. Jej myšlienky a srdce boli s Christom.

Mária však stála pri hrobe a plakala. Ako tak plakala, nahla sa do hrobu a na mieste, kde ležalo telo Isusovo, videla sedieť dvoch anjelov v bielom rúchu, jedného pri hlave a druhého pri nohách. Títo jej podali: Žena, čo plačeš? Odpovedala im: Vzali mi Hospodina a neviem, kam Ho položili. Ako to povedala, obrátila sa a videla Isusa stáť, ale nevedela, že je to Isus. I riekol jej Isus: Žena, čo plačeš? Koho hľadáš? Ona si myslela, že je to záhradník, a povedala mu: Hospodine, ak si Ho ty odniesol, povedz mi, kam si Ho položil, a ja si Ho odnesiem. Isus ju oslovil: Mária! Ona sa obrátila a povedala Mu po hebrejsky: Rabbuni! To znamená Učiteľ! Isus jej riekol: Nedotýkaj sa ma, lebo som ešte nevstúpil k Môjmu Otcovi, ale choď k Mojim bratom a povedz im: Vstupujem k svojmu Otcovi a k vášmu Otcovi, k svojmu Bohu a k vášmu Bohu. A Mária Magdaléna šla a zvestovala učeníkom, že videla Hospodina a že On jej to povedal (Jn. 20,11-18).

Christos poslal sv. Máriu Magdalénu so zvesťou od Neho k učeníkom a blažená žena s radosťou oznámila apoštolom o uvidenom. Christos voskrese! Ako prvá zvestovateľka Christovho vzkriesenia svätá Mária Magdaléna je nazývaná Cirkvou ako apoštolom rovná. V tomto zvestovaní – hlavnej udalosti jej života – je začiatok jej apoštolskej služby.

Po nanebovstúpení vzkrieseného Christa svätá Mária Magdaléna prebývala s Presvätou Bohorodičkou a apoštolmi a bola aktívnou rozširovateľkou kresťanskej viery najskôr v Jeruzaleme a potom i v druhých krajinách, všade oznamujúc nebeskú blahodať, radosť a spasenie všetkým, ktorí uverili vo Vzkrieseného Spasiteľa Isusa Christa. Pri ceste po Itálii, svätá Mária predstúpila pred imperátora Tibéria s pozdravom Christos voskrese. Imperátor ju požiadal o vysvetlenie, čo znamená tento pozdrav a ona mu so zanietením rozpovedala o živote, zázrakoch, ukrižovaní a vzkriesení Isusa Christa, Jeho učení, o nespravodlivom odsúdení, o malodušnom Pilátovi.

Tradícia hovorí, že Tiberius bol dojatý rozprávaním Márie Magdalény a uveril v Christa Spasiteľa. Potom svätá Mária Magdaléna odišla do Efezu, kde pomáhala svätému Jánovi apoštolovi. V Efeze ukončila svoju pozemskú púť a tu bola pochovaná.

 
© 2014-2022 Pravoslávna cirkevá obec Bánovce nad Bebravou